<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, July 27, 2005

Boring day...

Vandaag weinig gedaan.... zoals gewoonlijk weer tot een uur of 12 uitslapen en dan richting beneden om een stapel boterhammen te halen en de krant door te bladeren. Rond een uur of twee opgebeld naar de dokter om maar weer eens een afspraak te maken... Zegt die tokkie dat het vandaag niet meer kan omdat ze geen stikstof hebben en of ik volgende week weer wil bellen.

Verdomme...

De rest van de middag een beetje zitten tv kijken, Fokken en wat tijdschriften lezen.

Phette dag mĂȘn....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats