<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, July 10, 2005

GEIL!

Wat een geile bak is die Hummer H2 toch ook. MĂȘn als ik ook nog een keer geld over heb dan weet ik wel waar het heen gaat. De heren van Geiger hebben de H2 helemaal aangepast naar eigen smaak en hij ziet er goed uit!

Klikko


Hij is er ook in het groen! En dat voor slechts 144.092 euro.....

2 Comments:

Anonymous Evil Little Elf said...

Hummers zijn over het algemeen gewoon hele hippe, stoere auto's :)

July 16, 2005 at 8:19 PM

 
Blogger The Jagster said...

Zeker! (H):D

July 17, 2005 at 3:39 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats