<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, July 13, 2005

Laptop inleveren....

Vandaag trouwens laptop ingeleverd, de achterste USB poort werkte niet helemaal meer. Zegt die vent bij de Norrod Campuswinkel:

Norrod-Nerd: "Goh hier zit toch wel een ingedeukte plek, net of er iets met geweld is uitgetrokken."

Ik: "Ja hallo dat weet ik ook niet hoor, ik gebruik die poort nooit."

Norrod-Nerd: "Oh ja maar het lijkt er toch op dat bla bla bla..."

Ik: "Ook maken de pijltjestoetsen een vreemd geluid als je ze gebruikt, harder dan de andere toetsen."

Norrod-Nerd: "Hmm is hier drank of zo over gevallen?"

Ik: "Nee."

Norrod-Nerd: "Weet je het zeker? Want als Toshiba sporen vindt dan ben je het bokje he!"

Ik: "Er is nooit iets vloeibaars op gevallen, daar niet, en ook niet over de rest van de laptop."

Norrod-Nerd: "Nou, ok dan noteer ik dat ook wel.

Ik: "Das mooi." :)

Norrod-Nerd: "Verder nog wat?"

Ik: "Ja, het beeldscherm zit los, daar moet ook ff naar gekeken worden."

Norrod-Nerd: "Ooohh maar das volgens mij een kwestie van een schroeffie vast draaien. Die is volgens mij losgeraakt op de een of andere manier."

Ik: "Ja zal wel, noteer ook maar." ^O^

Norrod-Nerd: "Ok dan is hier de uitdraai van het servicerapport ding in tweevoud. Eentje voor jou en eentje voor ons. Als je hier even een krabbeltje wil zetten."

Ik zet krabbeltje.

Norrod-Nerd: "Oh ja. Stel nou dat Toshiba denkt dat het niet meer functioneren van de USB poort komt door eigen schuld dan zal er een nieuw moederbord ingezet moeten worden, de kosten hiervoor zijn dan voor jouw rekening. Als je zegt dat die poort dan niet gerepareerd hoeft te worden dan wordt hij weer teruggestuurd."

Ik: "Ok dan koop ik wel eens een USB hubje ofzo."

Norrod-Nerd: "Je wordt over een week of 4 gebeld."

Ik: "Ok, we bellen."

Norrod-Nerd: "Ja, wel zo makkelijk he."

Ik: "Zeker, nou doei he."

Norrod-Nerd: "Tot ziens."

2 Comments:

Anonymous Evil Little Elf said...

Waarom dan ook norrod?!

July 14, 2005 at 1:10 PM

 
Blogger The Jagster said...

Geen idee, ik heb dat ding bij norrod gekocht he :P

July 14, 2005 at 8:55 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats