<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Thursday, July 07, 2005

Vakantie ofzo...

Vandaag was het Six Flags-dag. Echter door het afzeggen van een van onze "vrienden" hebben wij besloten niet te gaan met z'n drie├źn, das immers ook zo ongezellig. Nu gaan we met een wat grotere groep aanstaande dinsdag.

Dat is dus een zware kutnaam, Walibi World, daarom noem ik het ook nog steeds Six Flags. Pascal, bedankt voor het vernaggelen van vandaag, het was immers kurkdroog, en jij wilde alleen niet mee omdat het slecht weer zou worden....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats