<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, August 06, 2005

Drukke week....

Afgelopen week was druk met veel werken. Elke ochtend. Alles ging prima op dinsdag na. De klant in Borgercompagnie was er niet waardoor ik 20km voor Jan Lul heb zitten fietsen. Half 10 weer thuis, wel betaald gekregen, lekker makkelijk dus. Vrijdag zou ik er weer heen moeten, toen kreeg ik een vervangende klant aangezien de Borgercompagnie klant op vakantie bleek te zijn.

Vandaag bios, leuke + goede film.

:)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats