<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Friday, October 28, 2005

Cellencomplex Schiphol illegaal gebouwd

Het cellencomplex op Schiphol, dat afgelopen donderdag deels door brand is verwoest, is gebouwd in strijd met de brandveiligheidseisen voor gevangenissen. De brand heeft aan elf gedetineerden het leven gekost.

Justitie had in 2002 erg veel haast met de bouw van het complex. De gemeente Haarlemmermeer had de bouw stop moeten zetten, want zij had officieel geen toestemming gegeven. Maar de gemeente zwichtte onder grote druk van justitie. Dat staat onder meer in een rapport van het Nederlands Insituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra). Het rapport is opgemaakt na een eerdere brand in het cellencomplex, dat toen nog in aanbouw was.

De gemeente verklaarde gisteren dat het complex inmiddels wel aan alle voorschriften voldoet. Maar daar denkt het Nibra anders over. "Er moet aan één van de voorwaarden niet zijn voldaan, anders kon dit niet gebeuren," concludeert woordvoerder L. Schruijer.

Daarnaast meldt vakbond Abvakabo dat er vrijwel alleen uitzendkrachten in de gevangenis werken, die in enkele dagen zijn opgeleid. "Dat, tezamen met een brandgevaarlijk complex waarvan de celdeuren niet met één druk op de knop zijn te openen, is een gevaarlijke combinatie," aldus de toezichtscommissie.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats