<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Friday, October 28, 2005

Connexxion investeert in 'superbus'

Vervoerbedrijf Connexxion denkt dat een te ontwikkelen superbus een prima en goedkoop alternatief is voor de Zuiderzeelijn, de beoogde snelle spoorlijn tussen Groningen en Amsterdam. De bus zou op twee vrije banen met een snelheid van 250 kilometer per uur tussen het Noorden en de Randstad moeten gaan rijden.

De superbus is een project van oud-astronaut Wubbo Ockels, tegenwoordig hoogleraar aan de TU Delft. De sterk gestroomlijnde bus wordt aangedreven door een elektromotor. Op grote afstanden rijdt hij over een aparte goedkoop aan te leggen betonnen baan. Dicht bij de bestemming mengt hij zich in het gewone verkeer. Connexxion investeert een 'behoorlijk bedrag' in de ontwikkeling van het vervoersmiddel. Directeur Kortenhorst wilde vandaag niet zeggen om welk bedrag het precies gaat.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats