<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Friday, October 21, 2005

En weer nieuws....

Even een kleine update van mij trouwens weer. Gisteren bij het ISO alle formulieren ingeleverd voor mijn buitenlandstudie. :) Verzekering sluit ik ter plekke af, is goedkoper, namelijk 250$ = 147 euro voor 5 maanden = iets minder dan 30 euro per maand. Maandag aanstaande uitslag van de TOEFL test en meteen daarna vliegticket boeken en mijn kamer daar regelen. :D ^O^ Het semester loopt van 9 februari t/m 23 juni. Ik vertrek hier op 2 februari en kom 4 februari aan. Vertrek daar zal eind juni of half juli zijn, ligt er aan of ik nog ga rondtrekken. :)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats