<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Monday, October 31, 2005

Fakebellers terroriseren gratis nummers

Jongeren terroriseren 0800-telefoonnummers met verzonnen verhalen en scheldpartijen. Vooral de gratis lijnen van Pestweb en de Kindertelefoon zijn onderwerp van deze terreur, zei Alice Vlottes van Pestweb.nl maandag. Haar organisatie had zo te lijden onder de valse telefoontjes dat besloten is het gratis nummer voor mobiel bellen op te heffen.

Pestweb kreeg in de eerste helft van dit jaar 3000 telefoontjes. "Driekwart daarvan was fake of bestond uit scheldpartijen", aldus Vlottes. Het allergrootste probleem van de 'pesttelefoontjes' is dat de medewerkers gedemotiveerd raken.
De organisatie ging begin dit jaar over tot blokkering van nummers van 'foute' bellers. Die aanpak werkte niet, omdat de fakebellers en schelders meestal vanuit een groep werken. Werd een nummer geblokkeerd, dan namen ze de gsm van een van hun companen.

Om pestweb mobiel te bereiken, is half oktober een 0900-nummer in gebruik genomen, dat 10 cent per minuut kost. Vanaf een vaste telefoon kan nog steeds gratis met de hulplijn worden gebeld door kinderen, ouders en leerkrachten. "We merken nu al dat het heel goed werkt", aldus Vlottes.

Bron: www.nu.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats