<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, October 19, 2005

Ik leef nog...

Tijdje niet geblogt zie ik! Anderhalve maand nog wel. Nog steeds erg druk hier. Doordat ik dus geen stageplek heb kunnen vinden heb ik t/m begin februari dus geen invulling. Moet nog even kijken hoe ik en of ik dat ga invullen.

Verder veel geregel voor blok 3 en 4 van dit jaar, februari t/m juni. Verwacht vertrek ligt nu op 11-12 februari en dan begin juli weer terug. Ik weet nog niet of ik daar langer kan blijven budgettair gezien. Het is overigens wel de bedoeling dat ik binnen nu en een week het ticket ga boeken.

Vanaf vandaag nog een dag of 63-64 naar de eerste vakantie: New York. Iets meer dan een maandje later dus naar Nieuw-Zeeland. :)

Overmorgen is de deadline voor de hele papierhandel, maar ik wil het morgen af hebben enzo. Gisteravond een TOEFL test gedaan, voor deel 3 had ik echt te weinig tijd. Iets van 60 vragen in 55 minuten, schoot totaal niet op. Aan het eind ook iets van 5 vragen willekeurig ingevuld aangezien de tijd op was en het allemaal nogal strikt was. Volgende week maandag uitslag dus ik ben errug benieuwd.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats