<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, October 30, 2005

Jongen (15) rijdt 158 op de A15

De politie Rotterdam meldde vandaag dat zij een 15-jarige jongen heeft aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. Opmerkelijk daarbij is dat de jongen uit Rotterdam met 158 kilometer per uur over de A15 reed, waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt.

De jongen bleek de auto van zijn vader te hebben "geleend". De politieagenten zagen de auto 's ochtends rond 09:00 uur met hoge snelheid voorbijkomen en hebben de jongen direct aangehouden. Tegen hem is een proces-verbaal opgemaakt, waarna hij door zijn vader is opgehaald van het politiebureau.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats