<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, October 30, 2005

Onderhandelingen Kameleon-serie op Talpa

Volgens regisseur Steven de Jong zijn hij en Talpa aan het onderhandelen over een serie die gaat over de tweeling Hielke en Sietse uit de Kameleonboeken. Als de serie door de onderhandelingen komt, zal die in de vooravond te zien zijn bij Talpa. De Jong: "De financiƫle kant moet nog geregeld worden, maar beide partijen zijn enthousiast."

De acteurs die de tweeling in de eerste twee films speelden, zijn nu 17 jaar en dus te oud om nog een keer Hielke en Sietse te vertegenwoordigen. Daarom wordt er gezocht naar nieuwe acteurs die de rol van de tweeling op zich willen nemen. Volgens De Jong is het concept van de Kameleon sterk genoeg voor een serie. Momenteel schrijft hij de derde en vierde Kameleonfilm.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats