<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Friday, October 28, 2005

Saudi-Arabië wil 14-jarige executeren

In Saudi-Arabië dreigt een 14-jarig Egyptisch jongetje geëxecuteerd te worden. Dit vanwege de moord op een kind van drie jaar oud. De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft verklaard dat de rechtszaak tegen de jongen niet eerlijk is verlopen.

De moord had plaats in Damman en in afgelopen juli werd Ahmad, zoals het jongetje heet, veroordeeld tot de doodstraf door een Saudi-Arabische rechtbank. Zowel de ouders van de dader als van het slachtoffer zijn van Egyptische afkomst. De ouders van het slachtoffer weigeren echter bloedgeld te accepteren, waardoor de doodstraf zou vervallen.

Human Rights Watch meent dat de jongen nooit is bijgestaan door een advocaat en onder druk gezet werd door de politie. Hoewel hij pas dertien jaar oud was ten tijde van het delict, is hij veroordeeld als een volwassene op basis van zijn diepe stem en de aanwezigheid van schaamhaar.

Opmerkelijk is dat de Conventie voor de Rechten van het Kind door Saudi-Arabië is ondertekend. Daarin staat dat het verboden is om kinderen jonger dan achttien jaar voor een misdaad de doodstraf op te leggen. Nog zeker vier anderen in Saudi-Arabië zijn veroordeeld tot de doodstraf voor misdaden die ze pleegden toen ze minderjarig waren.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats