<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 19, 2005

Afgedankte mobieltjes worden doorgespoeld

Steeds meer mobiele telefoons duiken op in het rioleringssysteem van Helsinki. Het lokale waterleidingbedrijf aldaar, Helsinki Water, dat meer dan een miljoen huishoudens van water voorziet, kampt met problemen doordat veel mensen hun mobieltje door het toilet spoelen.

Het is niet duidelijk of het in alle gevallen een ongelukje betreft, maar Helsinki Water denkt dat het in veel gevallen om opzet gaat. Hoewel het waterleidingbedrijf nog geen duidelijke cijfers heeft, lijkt het fenomeen niet onbekend in andere landen. Alleen al in Groot-Brittannië vliegen elk jaar 600.000 telefoontjes de toiletpot in.

Door de afname van de grootte van mobiele telefoontjes is het de laatste jaren ook nog eens makkelijker geworden om een apparaatje door het toilet te spoelen. Het doorspoel-incident is overigens zesde op een, door Zweedse detaillisten samengestelde, lijst met meest voorkomende telefoon-ongelukken. Met stip op nummer één staat de strakke spijkerbroek.

Bij de rioolzuiveringsinstalltie in Vlikinmäki in Finland wordt jaarlijks een ton vast afval uit het drinkwater gehaald, waaronder mobiele telefoons, kunstgebitten, speelgoed, camera's en zelfs fakkels. Dergelijk afval hoort niet in het riool, is lastig te verwijderen en kan uiteindelijk leiden tot verstoppingen.

Bron: www.fok.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats