<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, November 01, 2005

Jongen (17) steekt vriendin (14) neer

Een 17-jarige Belg heeft gisteravond zijn vriendinnetje ernstig verwond door haar 21 keer met een mes in de rug te steken. De jongen kwam tot zijn daad na een ruzie met het 14-jarige meisje.

De steekpartij vond plaats in het ouderlijk huis van het meisje. Zij is naar het ziekenhuis overgebracht maar verkeert niet in levensgevaar. Haar vriend is aangehouden.

Bron: www.fok.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats