<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 19, 2005

Kopieerslot Sony op duizenden Nederlandse computers

RIJSWIJK - De omstreden kopieerbeveiliging van Sony staat naar schatting ook op duizenden Nederlandse computers. Een Amerikaanse beveiligingsexpert becijferde dat de kwetsbare software op 27.838 systemen in Nederland staat.

Onderzoeker Dan Kaminsky denkt dat zijn bevindingen aan de lage kant zijn. Een Nederlandse onderzoeker bij computerbeveiliger Sophos noemt het cijfer mogelijk "licht vervuild" en wellicht iets te hoog. De onderzoeksmethode is wel betrouwbaar, aldus de zegsman.

Na Japan (217.296), de Verenigde Staten (130.519), en het Verenigd Koninkrijk (44.421) is Nederland het land met de meeste installaties. Dat is opmerkelijk omdat Sony heeft verklaard dat de cd's met het omstreden kopieerslot alleen in of vanuit Amerika zijn verkocht.

Sony ligt in de Verenigde Staten al weken onder vuur om het geavanceerde slot op cd's van onder anderen Natasha Bedingfield, Celine Dion en Neil Diamond, die daar zijn verkocht. Na gebruik in de pc installeert de software zich heimelijk. Virusschrijvers kunnen misbruik maken van zwakke plekken in de kopieerbeveiliging en controle over de computer krijgen.

Bron: www.nu.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats