<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Monday, November 07, 2005

Lotus Sports Racer ook in Nederland

AMSTERDAM - Lotus Van der Kooi, de officiƫle distributeur van het merk in Nederland, haalt een Elise Sports Racer naar hier. Van deze Elise worden voor over de hele wereld 199 exemplaren gebouwd.

Van de Lotus Elise Sports Racer worden 199 exemplaren gebouwd in twee versies: de eerste is Arden Red met drie witte racestrepen. De tweede is Night Blue met twee strepen. De spiegels zijn altijd wit. De stiksels in de stoelen van de Sports Racer worden afgewerkt in de kleur van de carrosserie.De hoofdsteunen hebben een geweven Sports Racer logo en er is een plaatje met het serienummer van de auto. Ook op de spatschermen aan de voorzijde zitten speciale plaatjes.

Op het technische vlak onderscheidt de Elise Sports Racer zich door een straffer afgesteld onderstel en de pedalen zijn opnieuw ontwikkeld. Voorts is de oliekoeler vergroot en staat de auto op extreem lichtgewicht aluminium wielen. Tot slot kan de tractiecontrole op verzoek worden uitgeschakeld.

Bron: www.nu.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats