<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Thursday, November 10, 2005

Martiniplaza

Vanochtend werd ik gebeld of ik vanmiddag van 13.30 tot een uur of 6 kon werken in Groningen in Martiniplaza. Het zou gaan om het afbreken van stands omdat er een beurs was geweest. Het bleek uiteindelijk om 1 stand van De Telefoongids te zijn. We zijn met z'n twee├źn uiteindelijk een uur of 3,5 bezig geweest tot kwart voor 5. Om 17.05 nog net de 174 kunnen pakken naar huis.

:)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats