<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 19, 2005

NS moderniseert intercitytreinen

UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan in de komende jaren 87 intercitytreinstellen van het type Koploper volledig moderniseren. De treinstellen uit 1977 met de hooggeplaatste machinistencabine, die vooral tussen de Randstad en Oost- en Noord-Nederland rijden, krijgen er 2350 zitplaatsen bij. De verbouwing gaat 190 miljoen euro kosten.

Een NS-woordvoerder bevestigde zaterdag een bericht hierover in de Telegraaf. Tussen 2006 en 2010 komen de Koplopers met drie wagons aan de beurt, na 2010 de treinstellen met vier wagons. De NS wil ruimte winnen voor de 15 procent extra zitplaatsen door loze ruimtes, zoals ongebruikte keukens, om te bouwen.

Verder krijgen de treinen stiltecoup├ęs, beeldschermen met reisinformatie en airconditioning. In de eerste klas komen oplaadpunten voor laptops en mobiele telefoons.

Bron: www.nu.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats