<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, November 01, 2005

Telefoonrekening van 890.000 dollar voor Britse ambassade

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Engeland zit in de maag met een telefoonrekening van haar Irakese afdeling.

De rekening, goed voor 890.000 dollar, is afkomstig van een satelliet telefoon die verdwenen is. De telefoon is al sinds juni vermist, toen blokkeerde de Britse ambassade in Bagdad hem nadat het telefoonbedrijf onregelmatigheden had ontdekt in het belpatroon.

De telefoon zou gestolen zijn en gebruikt in Saudi-Arabiƫ en Jemen.

Bron: www.fok.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats