<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 19, 2005

Treinverkeer stil na aanvaring met spoorbrug

AMSTERDAM - Het treinverkeer tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven heeft zaterdagochtend stilgelegen doordat een binnenvaartschip rond 07.30 uur tegen de brug over de Gouwe was gevaren. Na een inspectie van de brug mochten vanaf 13.00 uur de treinen weer rijden.

De vertraging voor treinreizigers liep op tot een uur. Vanaf 09.15 uur werden bussen op het traject ingezet.

Bron: www.nu.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats