<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, December 28, 2005

27 december

Het is hier inmiddels 27 december, 08.00 's ochtends genietend van een bakje hazelnotenkoffie en wat broodjes met Amerikaanse kaas. Vandaag ga ik denk ik even naar Ellis Island en het Statue of Liberty, de eerste boot gaat om 09.00 maar die ga ik niet meer redden.

Beetje ruk aangezien de enige computer hiero met foto-upload-mogelijkheden is sinds gister out of order aangezien een of ander dom Koreaantje haar kaartje in de verkeerde lezer heeft geduwd, hij er nu niet meer uit kan en daardoor dat hele programma is gaan flippen. Dus ik heb nu nog 6 foto's voor Ellis Island ofzo. Verder zit ik er over na te denken over vandaag nog even de CNN Inside Time Warner Tour te doen en een ritje met een speedboat om Manhattan. :)

Het weer is weer redelijk goed btw, gisterochtend nog wat regen gehad maar vandaag en morgen zou het goed moeten zijn. :) Donderdag en vrijdag zou het weer gaan regenen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats