<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, December 17, 2005

Update

Voor Nieuw-Zeeland is alles geregeld. Het visum is binnen, TOEFL test gehaald, Offer of Place binnen, accomodatie geregeld en tickets afgelopen dinsdag opgehaald.

Vanaf vandaag is het nog 5 dagen tot aan New York. Donderdag 22 december even voor 22.00 richting Assen om met de trein naar Schiphol te gaan en vervolgens 00.40 op Schiphol te zijn.

Dan kan ik vanaf 05.20 inchecken, dat betekent dus 4 uur 40 minuten wachten op Schiphol + 2 uur = 6 uur 40 minuten tot het vliegtuig vertrekt.

Conclusie: de NS moet ook nachttreinen laten rijden richting Schiphol vanuit het noorden des lands.....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats