<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, December 18, 2005

Zondag....

Vandaag een lijstje gemaakt met wat er allemaal meemoet naar New York. Het is best nog een hele lijst.

- ondergoed
- 11 paar sokken
- 6 t-shirts
- 2 nacht t-shirts
- 1 extra broek
- 2 polo's bruin en rood
- das
- handschoenen
- muts
- jas (no shit....)
- badslippers
- pijnstillers
- adressen voor de kaartjes
- pen
- neusdruppels
- badschuim / shampoo
- telefoonnummer Zwitserland
- fototoestel + batterijen
- oplader batterijen
- videocamera + accu + bandjes
- deo
- eau de toilette
- verloopstekkertjes
- kopie paspoort, ticket, aankoopbewijs videocamera
- telefoon + oplader
- horloge
- washandjes + handdoeken
- tickets
- koffiekan voor op schiphol
- koek en zopie en lectuur voor op schiphol

Ben reeds bezig met verzamelen maar sommige dingen kun je ook pas op het eind in de tas er bij proppen.....

Tot zover maar weer..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats