<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, January 31, 2006

De avond ervoor...

Vanavond de laatste avond in Nederland. Morgenochtend tussen 10.30 en 11.00 vertrekken we richtingn Schiphol. Vanavond nog ff pizza gegeten en daarna maar wezen inpakken. Tot nu toe zit ik op 15.6 kilo dus dat gaat helemaal goed komen.

2 Comments:

Anonymous Alwin said...

Hey Jeroen :),

al een eind onderweg? Ik kon je niet meer sms-en want mn btg is op :S. Dus vandaar dat ik het maar ff op deze manier doe :P. Je leest het vast pas als je aankomt maar dat zal vast geen probleem zijn ;).

Heel veel succes en plezier in Nieuw Zeeland en we spreken elkaar nog wel, zowieso nog via sjappraat/jouw weblog :).

Groeten,

Alwin

February 1, 2006 at 3:15 PM

 
Anonymous Ellen said...

Nou Jeroen, al een beetje uitgepakt? Ben benbieuwd naar je kamer.

February 5, 2006 at 12:32 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats