<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, January 22, 2006

Nog anderhalve week!

Nog 5 dagen werken vanaf morgen. :) Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, maandag. Die woensdag is het tijd om richting Nieuw-Zeeland te vertrekken. Aankomende week dus de laatste werk-week en volgende week nog 1 dagje. Woensdag aanstaande ga ik waarschijnlijk de vaccinaties halen, dan is dat ook afgehandeld.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hey Jeroen,

inderdaad nog maar een dikke week, gaat sneller dan verwacht ;).

Heb net even de rest van je log gelezen over de terugreis :).

Werkze nog deze week, we spreken elkaar nog wel.

Groeten :),

Alwin

January 23, 2006 at 2:41 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats