<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, February 19, 2006

Woensdag 8 februari

Eigenlijk helemaal niks bijzonders gedaan. Het ontbijt bestond uit wat brood dat ik nog had plus plakjes smeltkaas. Je hebt hier ook wel van die grote stukken kaas zoals we die kennen in Nederland maar daar ben je een kaasschaaf voor nodig en die ben ik hier nog niet tegengekomen. ’s Ochtends ben ik begonnen met het kijken van seizoen twee van de serie 24. Seizoen een en vier had ik al gezien, drie heb ik niet compleet en vijf draait nu.

Ik heb een stuk of wat afleveringen bekeken als ik besluit dat ik wel eens de bus kan pakken naar Victoria Park. Daar is een New World supermarkt die een stuk goedkoper is dan de supermarkten in de binnenstad. Ik was 23.70NZ$ kwijt, ongeveer 13 euro, daarvoor had ik dan een kilo bacon, melk, een pizza, vier kippenpootjes, 2.25 liter cola, cornflakes en een brood. Het brood kostte mij slechts 1.99NZ$, dat is wel even wat anders dan 3.30NZ$ bij de supermarkt om de hoek.

Toen ik klaar was heb ik de Link bus weer teruggenomen naar Mount Terrace. Het duurt ongeveer een kwartiertje om van MTH naar Victoria Park te gaan en je gaat heuveltje op, heuveltje af, een leuke route door het centrum, K-Road, Ponsonby Road en dus uiteindelijk Victoria Park.

De rest van de dag heb ik weer wat afleveringen van 24 bekeken aangezien ik verder weinig te doen had.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats