<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, March 29, 2006

Studio Production.

Hallo,

Vanochtend hebben we voor Studio Production een filmpje opgenomen op band van 2 minuten en 30 seconden. We hadden een intro van 20 seconden dat werd uitgevoerd door een presenter, vervolgens kwam een demonstration van 2 minuten en uiteindelijk een outro van 10 seconden. Als onderwerp hadden we gekozen voor paper darts oftewel papieren vliegtuigjes. Onze groep bestaat uit 4 mensen waar er normaal 5 zijn. Er was een Director, Directors Assistant, Floor Manager, Script writer/Researcher en Demonstrator. Doordat we met 4 waren nam Niko de laatste 2 rollen op zich. Op zich niet zo heel veel. Andrew was de Director en Rowen de Directors Assistant. Zelf was ik Floor Manager

Er waren dus 4 mensen die een rol hadden tijdens de productie. Natuurlijk ben je meerdere mensen nodig. Zo waren we iemand nodig die de autocue deed, een presenter, 3 cameramensen, een vision mixer, soundmixer en een graphics mixer. Omdat er 4 groepen zijn helpt iedereen mekaar. Zo heb ik bij de andere groepen 3 keer camera gedaan.

Deze opdracht was voor een "mark" oftewel een cijfer en het enige wat ik moest doen was mijn rol goed uitvoeren. Marking criteria zijn:


- Controls the studio floor throughout, promotes an orderly and harmonious atmosphere.
- Clearly communicates the director's instructions to the talent and crew, and their feedback to the director.
- Takes responsibility for the set and removal of sets and props.
- Gives correct cue signals to talent and crew.
- Positions him/herself correctly to give signals.
- Organises cable handling etc during camera repositioning.
- Ensures all microphones are correctly placed and cables hidden where possible.
- Ensures talent are comfortable (eg supplies glasses of water).
- Knows the script well.
- Supports the director but may act on own initiative if disaster threatens or occurs.

Kortom, een belangrijke rol. Net als de overige rollen trouwens want je kan geen rollen missen.

Alles ging naar mijn weten erg goed in de eerste twee keren. De eerste twee waren rehearsals en de derde keer hebben we het opgenomen op band. Niko had het prima gedaan tijdens de presentatie en ik denk dat men mijn muziekkeuze ook wel kon waarderen. Ik had voor de intro en outro het "next week" cue muziekje van Gilmore Girls gekozen. Als achtergrondmuziek tijdens de demonstratie had ik een muziekje van Super Mario Bros gekozen wat erg grappig klonk. Het duurde even voordat men het herkende.

Hopelijk krijgen we volgende week de resultaten.

Morgen een kleine presentatie van VisCom, Visual Communication. We moeten een poster maken voor het South Pacific Forum. Een of ander forum voor landen en eilanden in de Pacific Ocean.

Natuurlijk heb ik met mijn statief de afgelopen tijd 's nachts wat foto's kunnen maken. Ze zijn goed gelukt alleen het licht van lantaarnpalen is soms wat te veel aanwezig.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats