<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, April 04, 2006

En het was weer Pak 'n Save dag.

Vanavond net zoals elke zaterdagavond weer wezen shoppen in de supermarkt. Op de heenweg met Chinees Richard een babbeltje gemaakt en op de terugweg met Kiwi-girl Nathalie. Ik heb gekocht:

Brood 1.99
Cereal 3.75
Blikje zalm 1.99
Blikje tonijn 0.85
Blikje tonijn 0.85
Chilibonen 1.59
Cola 3 flessen 5.97
Pasta snack 3pieces 2.75
Popcorn 0.99
Bananen 1.88
Sla 2.99
Sla 2.99
Yoghurt 2.99
Melk 2.70
Taartjes 2.97
Salami 2.99
Coleslaw 0.94
Bolletjes 1.25
Stokbrood 1.95
Pizza 3.99
Aardappelpartjes 2.59

Totaal 51.05 = 25.32 euro.

Ik had nog een half brood, een beetje cereal, wat melk, vlees en vis in huis.

2 Comments:

Anonymous Ellen said...

Ha, Jeroen,
Leuk om je lijstje zo te zien. En je eet eigenlijk best wel gezond, met sla en zo en vis. Maak je er zelf wat lekkers van!
Hoor je nog wel eens wat van Alwin?
Groetjes, Ellen

April 4, 2006 at 6:44 PM

 
Blogger The Jagster said...

Nee bijna niet. Laatste keer half maart ofzo. De keer daarvoor 10 februari en toen vlak voor vertrek dus.

April 5, 2006 at 9:00 AM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats