<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Friday, May 12, 2006

"End Of Semester"Bash

Gister hebben we een End Of The Semester bash gehad. Een leuke borrel in het Playhouse cafe op Aotea Square naast Sky City Metro. Het was erg leuk en er waren ontzettend veel internationale studenten. Het halve cafe was afgezet voor onze groep en het duurde officieel van 7-9 maar wij zaten er tot een uur of 12. Het bier vloeide rijkelijk, de chips waren lekker en de sfeer goed! :) *O*

Hieronder een selectie van de foto's. Alle foto's zijn te zien hier.

Duitsland, Finland, Finland, Finland, Duitsland. ;)


Twee Amerikaanse vrienden.

Nieuwe vrienden, Jenny uit NZ en Susan uit de VS.


Finland, Finland, Nederland. :)


Mehmet en Megumi uit Duitsland en Japan.


Meg O+


Ayako uit Japan en Sari uit Finland.


Bier is lekker. ^O^


Pierre uit Frankrijk, Juha uit Finland. :')


Johanna aus Deutschland. :9


Japanners zijn okee :9


Even bijschenken. :P

1 Comments:

Anonymous Ellen said...

Wat leuk jeroen, om je zo weer even "te zien"! Je hebt het wel naar je zin, als ik de foto's zo bekijk. Geniet er maar van, zag Jos vanmiddag nog, hij was op weg naar zijn hengelstekje, tja das natuurlijk ook een manier van ontspannen........

May 13, 2006 at 11:05 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats