<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, May 30, 2006

Pizza

Ja hoi enzo!

Vandaag weer geshopt dus altijd geen tijd om eten te koken enzo. Ik had nog een bonnetje liggen voor een korting bij Domino's. Voor omgerekend 5,5 euro had ik een large Supreme pizza met een triple cheese crust. Mên wat lekker!

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Nou dat ziet er idd lekker uit!! Heb je nog wat over gehouden voor morgen??

Zag vanmorgen Alwin nog naar de bus lopen, zo tegen 10 uur.
Groeten uit Veendam!

May 31, 2006 at 12:40 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Ik zie dat je mijn post ook hebt gehad!!
Ellen

May 31, 2006 at 12:42 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Oeh,

Eindelijk eens een berichtje van ie nicht uit app. 5a. Het heeft ff geduurd, maar je site staat nu écht in mijn bookmarks.
Cheers,

R

May 31, 2006 at 6:38 AM

 
Anonymous Anonymous said...

mmm Pizza, doh! ;-)

June 8, 2006 at 10:43 AM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats