<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Thursday, May 04, 2006

Soort van update

Wegens drukte op school heb ik nog geen tijd gehad om het verslag van Australiƫ te plaatsen. Ik heb tot en met 19 april klaar en moet dus nog 20, 21, 22 april. Dit verwacht ik dit weekend af te hebben.

Overigens is er een aardbeving geweest op Tonga, net voor de datumgrens. Hier was er een kans dat een kleine tsunami de kust bij Gisborne zou raken maar daar is niks van gekomen. Ook de paniek en evacuaties die men op CNN berichtte klopt niet, we hebben er niks van gemerkt. De aardbeving zou afgelopen nacht rond drie uur NZ tijd geweest moeten zijn. Wel ging er rond 02.15 het brandalarm een paar keer spontaan af. Daar werden we zo gek van dat we de batterij er maar uitgehaald hebben. Was niet de eerste keer.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats