<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, May 14, 2006

Wellesley

Hoi!

Even wat fototjes van mijn huidige appartement. Dit is alleen van mijn appartement. Van de rest van het gebouw zal ik wat foto's maken zodra de zon weer schijnt. ;) Het regent hier op het moment namelijk dus dat schiet niet echt op.
C'est tout!

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

He, wat leuk, Jeroen ik zie een hoed! Draag je die? Wat grappig! En een zonnebril, en een wel heel prettige matras, zo te zien, het lijkt erop dat je niet kunt klagen over een dunne matras met die boxspring. Zijn dat je kamergenoten?
Groeten, Ellen

May 14, 2006 at 11:38 PM

 
Blogger Jeroen said...

Jup

May 16, 2006 at 3:58 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Ziet er allemaal wel praktisch uit hoor. Voel je je daar echt thuis, of denk je ook nog wel eens aan je grote kamer in huis? Het blijft natuurlijk wel allemaal tijdelijk.
Ellen

May 21, 2006 at 6:08 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats