<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Thursday, June 15, 2006

36.000 pond voor zilveren Kiwi's

Twee zilveren beeldjes van de Kiwi vogel hebben in veilingshuis Christie's 36.000 pond opgeleverd. De verwachte verkoopprijs was 900 pond.De beeldjes waren een huwelijkscadeau aan Prinses Margaret en Lord Snowdon van het Nieuw Zeelandse volk en de regering. De beeldjes zijn ontworpen door professor John Simpson van de Canterbury University arts school. Woordvoerder Paul Brewer van het nationale museum Te Papa in Wellington wil niet zeggen hoeveel het museum geboden heeft maar zegt wel dat er mensen onder de bieders zitten die niets om de beelden geven.

De regering maakte zich zorgen toen deze vernam dat het huwelijkscadeau uit 1960 geveild zou worden tezamen met 46 andere huwelijkscadeau's van regeringen. Minister-president Helen Clark gaat er vanuit dat Koningin Elizabeth de opbrengst van de cadeau's aan het goede doel doneert.

Christina Freyberg, woordvoerder van Christie's wil niet zeggen wie de winnaar van de veiling is. Ze bevestigde dat de opbrengst van de veiling naar het goede doel zou gaan.

Bron: NZ Herald

1 Comments:

Anonymous Ellen said...

Je Engels zal er wel heel erg op vooruit gegaan zijn, he. Het toch al niet slecht.

June 17, 2006 at 12:42 AM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats