<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Thursday, June 22, 2006

Mount Cook


Gisteren heb ik mijn hostel bij Mount Cook gereserveerd. Volgens de planning kom ik daar aan op 9 juli en blijf ik er 10 juli de hele dag om vervolgens 11 juli naar Christchurch door te reizen.
Mount Cook is de hoogste berg van Nieuw Zeeland met 3754 meter. De berg heeft de naam gekregen van cartograaf Captain Strokes die het gebied in kaart bracht als een eerbetoon aan de Engelsman James Cook die Nieuw Zeeland heeft ontdekt.

Het hostel is een van de enige hostels in de wijde omtrek en heeft een spectaculair uitzicht! De berg is het hele jaar door overigens besneeuwd.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats