<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Sunday, July 23, 2006

Aston Martin racer voor normale klanten te koop

Aston Martin reed vorige maand met de V8 Vantage een 24-uurs race op de Nürburgring. Er is besloten om deze raceauto in een beperkte serie te bouwen.

De Aston Martin V8 Vantage waarmee vorige maand op de Nürburgring werd geracet, eindigde als 24ste. Aston Martin is blij met deze prestatie omdat de concurrentie voornamelijk bestond uit gehomologeerde raceauto’s. Deze V8 Vantage ontloopt het standaard exemplaar nauwelijks.
De motor en de transmissie zijn gelijk aan de productieauto. Wel is de racer voorzien van onder meer een rolkooi, racestoelen en een ingebouwde pneumatische krik. De klantenauto kan ook op de openbare weg worden gebruikt.
Klanten kunnen hun V8 Vantage-racer vanaf nu bestellen. De productie start in augustus. “Door onze uitgebreide productiemogelijkheden, zijn we veel flexibeler geworden. Daardoor is het voor ons een stuk gemakkelijker geworden dit soort projecten op touw te zetten,” aldus Aston Martin-directeur Ulrich Bez. Wie weet wat we in de toekomst dus nog kunnen verwachten…

Bron: Autoweek.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats