<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, July 18, 2006

Australie: woensdag 19 april 2006

Ik wilde eigenlijk vandaag naar de Blue Mountains maar wegens last van blaren ging dat niet lukken vandaag. Ik heb de hele dag niet veel gedaan, beetje rondgehangen en gekeken of er nog wat te doen was in Darling Harbour. Van Marcel had ik gehoord dat er een Nederlandse snackbar zat in Darling Harbour. Helaas niet gevonden.

’s Avonds ben ik met de trein naar Milson’s Point gegaan. Dit is de eerste halte na de Harbour Bridge en van hier heb je een perfect zicht op de brug, het Opera House en de skyline van Sydney. Ik heb hier zo’n 60 foto’s gemaakt waarvan er uiteindelijk zo’n 30 zijn weggegooid. Het zijn erg mooie foto’s geworden vind ik zelf. De brug en het Opera House waren mooi verlicht. De brug was echt heel duidelijk geworden op de foto’s. Het Opera House wat minder licht dan ik had gehoopt. Ik hoorde eerder al van Marcel dat hij soms ook in kleuren verlicht is. Helaas zag je alleen de globale lijnen van het Opera House. Mooi genoeg voor foto’s maar toch had ik wat meer verlichting gezien. Vervolgens even doorgelopen naar het middenpunt onder de brug en iets verderop bij de entree van het Luna Park heb ik ook nog wat foto’s gemaakt. Daar was ook een Nederlands jong stel foto’s aan het maken. Ze waren net twee dagen in Sydney en waren via Hongkong gevlogen. Ze zouden hier voor zes weken zitten en gingen nog naar Cairns en Alice Springs. Het klassieke Australië-in-zes-weken-rondje dus.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats