<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, July 22, 2006

'Juli wordt warmste maand ooit'

DE BILT - Juli 2006 wordt waarschijnlijk de warmste maand ooit. Die verwachting heeft een woordvoerder van het KNMI zaterdag uitgesproken. De gemiddelde temperatuur over de eerste 21 dagen van de maand lag boven de 22 graden Celsius. Tot nu toe is juli 1994 de warmste maand ooit met gemiddeld 21,4 graden.

"Gezien de voorspellingen voor de komende dagen denk ik dat we ruim boven de 22 graden gaan uitkomen," aldus de zegsman van het weerbureau. "Een unieke gebeurtenis. Het wordt de warmste maand sinds 1706 toen we zijn begonnen met registreren."

Klimaat

Als het warmterecord inderdaad sneuvelt, past dat in de scenario's van het KNMI waarin ontwikkelingen van het klimaat worden geschetst. Daarin neemt de kans op hitte de komende decennia toe. De vier klimaatscenario's laten rond 2050 in de zomer in ons land een opwarming zien tussen de 0,9 en 2,3 graden.

Wat betreft de droogte is een record nog niet in zicht hoewel het volgens het KNMI wel uitzonderlijk droog is. Gemiddeld kampt Nederland met een neerslagtekort van 180 millimeter. Op enkele plaatsen, vooral in Overijssel, berekent het KNMI een tekort van 240 millimeter. In het recordjaar 1976 liep het neerslagtekort op tot 300 millimeter.

Bron: Nu.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats