<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, July 15, 2006

Politie vindt 45 pallets met harde schijven terug

ROTTERDAM - De politie heeft donderdag in een bedrijfspand in Rotterdam 45 pallets met harde schijven teruggevonden. De gestolen harde schijven zijn ruim 1 miljoen euro waard. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

De eigenaar van de computeronderdelen deed op 7 juli aangifte van de diefstal. Onderzoek van de politie leidde naar degene die de goederen had weggehaald. In het bedrijfspand van de dief, troffen de agenten de gestolen waar aan. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Bron: Nu.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats