<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, July 15, 2006

Seoul, Zuid Korea

Eergisteravond aangekomen in Seoul, Zuid Korea. Vliegtuig had bij vertrek 40 minuten vertraging en bij aankomst 15. Valt mee dus. Douane ging vlot en tot mijn verbazing werd de bagage niet gescand.

Vervolgens heb ik een bus genomen naar Sinseol-dong, vlakbij het hostel en ben ik met een scootertje opgepikt door een gozer. Erg aardig.

Kamer is klein maar voldoet. Er is gratis internet (inplugpunt), een tv en koelkast en bureau.

Seoul is warm en benauwd maar af en toe regent het gezien het regenseizoen.

Tot zover.

2 Comments:

Anonymous Ellen said...

Ik zag het op CNN dat het af en toe regent in Seoel, een welkome afkoeling?

July 16, 2006 at 12:08 AM

 
Blogger The Jagster said...

Af en toe? Het komt hier met bakken uit de lucht, gisteren in het zuiden noodweer en gisteravond hebben we onweer gehad...

July 16, 2006 at 2:18 AM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats