<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d-2947955740511826778', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Monday, September 04, 2006

F430 in Veendam!

Jezus christus! Ik fietste van het busstation naar het postkantoor en zag deze ├╝berdikke bak staan bij een makelaardij! Gauw de boel gepost en naar huis gefietst. Snel ff teruggefietst in de hoop dat ie er nog stond! En hij stond er nog! Wat een uberdikke bak. Volgens een omstander had ie ook nog een rode F430 maar of dit waar is betwijfel ik. Duurder dan dit zal je hier niet tegenkomen. Voor Veendamse begrippen is een Mercedes E350/500 al duur. _O- Die staan er dan ook regelmatig. Supertof dat ik deze hier eens zie, nummer 4 voor mij!En nog wat verticale foto's:Check ook: klik

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats