<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d-2947955740511826778', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Tuesday, September 05, 2006

Productie Bentley Continental GTC gestart


Bentley is gestart met de productie van de laatste telg uit de Continental-familie. De eerste cabrio's worden nog deze maand in Groot-Brittannië aan klanten geleverd.
De productie van de Continental GTC is bij Bentley op de thuisbasis in Crewe gestart. Ineens heeft Bentley twee cabrio’s in het programma want ook de eerste Azures zijn inmiddels afgeleverd. In Nederland kost de Continental GTC 270.000 euro.
Om de grote vraag naar de Continental GT en Flying Spur aan te kunnen, is voor een gedeelte van de productie uitgeweken naar de glazen fabriek van moederbedrijf Volkswagen in Dresden. Vanaf december heeft de productie van alle Bentley’s weer gewoon plaats in Crewe. Volgend jaar wordt gevierd dat Bentley daar zestig jaar auto’s maakt.
De GTC cabriolet is de laatste in de Continental-familie. Een SUV - waarover veel is gespeculeerd – komt er definitief niet. Dat tekende AutoWeek onlangs op uit de mond van Bentley-directeur Paefgen.

Bron: Autoweek

Er zijn ook al enkele exemplaren op de weg gespot: klik, klik en klik.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats