<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, September 27, 2006

Staking Arriva voorbij

GRONINGEN - De chauffeurs van busmaatschappij Arriva zijn woensdagmiddag even voor half een weer aan het werk gegaan. Ze hebben de directie tot 5 oktober de tijd gegeven te beslissen of ze de woensdag gewoon uitbetaald krijgen, ondanks de werkonderbreking die de gehele ochtend duurde.

Directie en ondernemingsraad kwamen woensdag aan het eind van de ochtend een nieuw rooster overeen dat zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Uit onvrede over het uitblijven van een nieuw rooster, dat de werkdruk moet verminderen, was de werkonderbreking georganiseerd.

De chauffeurs dreigen overigens met een nieuwe staking als de directie de gestaakte uren niet uitbetaalt.

Bron

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats