<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, October 18, 2006

Antilliaans luchthavenpersoneel aangehouden wegens drugssmokkel

WILLEMSTAD - Op Bonaire, Aruba en CuraƧao zijn zeven mensen aangehouden in verband met een onderzoek naar het vervoer van drugs aan boord van KLM-toestellen naar Nederland. Onder hen bevinden zich ook vier medewerkers van Flamingo Airport op Bonaire, zo meldt het Antilliaans Dagblad. De aanhoudingen vonden plaats onder de verantwoordelijkheid van de Officier van Justitie op Bonaire.

Het aangehouden luchthavenpersoneel was werkzaam bij de schoonmaak- en laadafdeling van de luchthaven en bij een beveiligingsbedrijf dat op het vliegveld werkzaam is. Onder de arrestanten bevinden zich zes Antillianen en een vrouw uit de Dominicaanse Republiek. De smokkel zou gedurende enkele maanden hebben plaatsgevonden.

Hato Airport op Curacao

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats