<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, October 11, 2006

De nieuwe Volvo V70!

Eigenlijk had hij volgend jaar pas onthuld mogen worden, maar Volvo heeft het geheim niet kunnen bewaren. Dit is volgende V70, poedelnaakt. We vonden hem op een Franse website, die de beelden weer in Zweden zegt te hebben gevonden. Naar verluidt zijn ze gemaakt in het testcentrum van Volvo. Duidelijk is te zien dat we de nieuwe V70 mogen beschouwen als een combi-versie van de S80. Het plaatwerk lijkt van voren gezien tot de B-stijl identiek te zijn aan de eerder dit jaar onthulde sedan. De Nederlandse importeur toont zich verbaasd dat deze beelden bestaan, en weet nog niet wanneer de V70 officieel wordt onthuld. Het kan de IAA Frankfurt worden, volgend jaar herfst, maar het is ook mogelijk dat de primeur naar Genève gaat, en die beurs is in maart.

Bron

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats