<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Wednesday, October 18, 2006

Singapore Airlines annuleert order voor negen A380's

PARIJS - Singapore Airlines annuleert mogelijk een order voor negen Airbus A380’s wanneer er te grote productievertragingen optreden. Dat meldt de Franse krant La Tribune op basis van een verklaring van directielid Bey Soo Khiang van SIA. Airbus zou SIA nog geen precies afleverschema voor alle bestelde A380’s hebben gegeven.

Volgens het SIA-directielid wordt de order mogelijk geannuleerd wanneer de afleveringen te laat plaatsvinden, op een moment dat de maatschappij de toestellen niet meer nodig heeft. SIA tekende in juli een Letter of Intent voor de aankoop van negen A380’s, bovenop een bestaande order voor tien van deze toestellen.

De A380 met Singapore Airlines staart.
Bron.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats