<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 18, 2006

Aalsmeerbaan weer in gebruik voor startend verkeer

SCHIPHOL - De Aalsmeerbaan op Schiphol wordt vanaf zaterdag (18 november) weer geleidelijk opengesteld voor startend vliegverkeer. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft hiervoor toestemming gegeven. Volgens Schiphol wordt de baan in eerste instantie alleen voor startend vliegverkeer worden gebruikt en regelmatig worden geveegd en geïnspecteerd. Op basis van de resultaten zal de Inspectie een besluit nemen over de volledige openstelling van de baan.

Van 21 augustus tot 7 september is groot onderhoud gepleegd aan de Aalsmeerbaan, waarbij onder andere de toplaag voor een derde deel (1100 meter) werd vervangen. De baan werd daarna twee keer een paar dagen buiten gebruik genomen, nadat schade aan een vliegtuig was ontstaan en er na het vegen relatief veel gruis van de baan kwam. Beide keren werd de toplaag onderzocht en technisch in orde bevonden.

Nadat op 13 oktober opnieuw een vliegtuig schade opliep na de landing op de Aalsmeerbaan, besloten Schiphol en IVW de baan buiten gebruik te stellen. Omdat het aanbrengen van een nieuwe toplaag (anti-skidlaag) alleen mogelijk is bij droog weer werd de toplaag verwijderd en de onderlaag geschikt gemaakt voor het vliegverkeer. De baan voldoet nu wat wat betreft stroefheid en waterbergend vermogen.

Bron

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats