<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 18, 2006

Airbus A380 voert succesvol crosswind tests uit

KEFLAVIK - De Airbus A380 heeft succesvol een testprogramma afgerond waarin crosswind starts en landingen werden uitgevoerd. De superjumbo demonstreerde op de luchthaven van het IJslandse Keflavik haar capaciteiten om veilig te starten en te landen met een zijwind van 74 kilometer per uur, met vlagen tot 104 kilometer per uur.

Voor het certificeringproces is het nodig dat de A380 ook onder stormachtige omstandigheden veilig kan vliegen.

Bron

1 Comments:

Anonymous Marieke said...

I love that plane!!!
hopelijk als ik slaag voor mijn opleiding piloot, mag ik hem besturen.
echt een geweldig vliegtuig! uitstekend gemaakt jongens/meiden.

groetjes

January 10, 2008 at 4:18 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats