<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 04, 2006

ArkeFly voert eerste vlucht uit van Schiphol naar Bonaire

SCHIPHOL - Vakantievlieger ArkeFly voert vandaag (4 november) haar eerste vlucht uit naar het Antilliaanse eiland Bonaire. Een Boeing 767 met aan boord onder meer CEO Steven van der Heijden vetrok vanochtend van Schiphol naar Bonaire en Curaçao. De maatschappij voert de lijndienst vanaf nu één keer per week uit. De heenvlucht is rechtstreeks naar Bonaire, op de terugweg wordt een tussenstop gemaakt op Curaçao.

Tot nu toe vloog alleen KLM naar Bonaire. ArkeFly vloog reeds op Curaçao.

Bron

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats