<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d7097296538062373891', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Saturday, November 04, 2006

Delta Air Lines serveert cocktails op vluchten

ATLANTA - Delta Air Lines serveert haar gasten vanaf 2007 op binnenlandse en internationale vluchten voortaan naast de reguliere drankjes ook cocktails. Ook in de lounges op de grond zijn de mixdrankjes verkrijgbaar. Door het nieuwe product wil Delta zich profileren als een stijlvolle maatschappij. Ook wil de Amerikaanse maatschappij haar klanten op de grond meer comfort bieden.

De cocktails, die werden bedacht door nachtclubeigenaar Rande Gerber, zijn gratis verkrijgbaar in BusinessElite en First Class. Passagiers in de Economy Class betalen vijf dollar voor een cocktail.

Bron

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats